• + 386 (0)2 661 27 01

Priporočilo za vzdrževanje varnostne razsvetljave

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

IZVLEČEK NAVODIL ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

IZVLEČEK NAVODIL ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

PREGLEDI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA, …)

Varnostna razsvetljava, ki omogoča orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi, mora ob prekinitvi dobave električne energije iz električnega omrežja z zasilno razsvetljavo v osi poti za evakuacijo ali reševanje in v prostoru glavnega razdelilnika zagotoviti najmanjšo osvetljenost 1 lx, merjeno na tleh, s pomožno razsvetljavo, ki je vsa ali del splošne razsvetljave, pa nemoteno delo.

Skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS št.: 22/95, 73/97 in 45/2007) si mora :

Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za:

 • novo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
 • razširjene sisteme aktivne zaščite in to za del, ki je na novo zgrajen

VZDRŽEVANJE SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA, …)

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, številka 71/93 in 45/2007) določa, da mora zavezanec(lastnik, uporabnik ali upravljalec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov) skrbeti za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca (41 člen);

PRIPOROČILO ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Dolžnost lastnika in/ali uporabnika je, da vzdržuje vgrajeno instalacijo in opremo varnostne razsvetljave v brezhibnem stanju. V ta namen mora, ne glede na starost zgradbe:

 • za preizkušanje določiti lastnega ali najetega strokovnega sodelavca-elektrikarja
 • zagotoviti redno preizkušanje varnostne razsvetljave na način in v rokih, ki jih podaja proizvajalec ali izvajalec sistema varnostne razsvetljave
 • zagotoviti hitro odpravo vseh v rednem preizkušanju ugotovljenih pomanjkljivosti, kot so zamenjava svetil, akumulatorjev itd. s strani pooblaščenega serviserja
 • zagotoviti,da strokovni sodelavec opravljene preizkuse, ugotovitve in dela sproti vpisuje v kontrolno knjigo varnostne razsvetljave.
 • vsaki (2)leti po pridobitvi prvega potrdila naročiti ponovni pregled pri pooblaščeni organizaciji za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Priporočila za redno preverjanje varnostne razsvetljave:

1. Rutinski pregledi in preizkusi

1.1 Vizualni pregledi naprav in svetilk. 1x mesečno ali po potrebi
Pregled se nanaša na čistost, morebitne vidne mehanske poškodbe svetilk, zaslanjanje varnostnih znakov in svetilk, vdore vode, korozijo zlasti na zunanjih svetilkah ter vidne deformacije zaradi vpliva temperature. Pregled osnovne signalizacije delovanja svetilk-signalne LED diode(polnjenje). Vizualne preglede priporočamo 1krat mesečno ali po izrednih dogodkih kot so daljši ali večkratni izpadi električne energije, neurja, udari strele, visoke temperature, razlitje vode idr.

1.2 Funkcionalni test naprav (FT) – 1x mesečno
S simuliranjem izpada normalne razsvetljave ugotavljamo funkcionalnost zasilne razsvetljave in pravilnost delovanja svetilk.Funkcionalni test traja od 1minute in ne sme biti daljši od četrtine časa.Pri 1h nazivni avtonomiji je to (15min). Funkcionalni testi se izvajajo ali ročno ali avtomatsko odvisno od vrste nadzornega sistema. Rezultate testov in morebitne napake mora avtomatski sistem signalizirati. Ugotovljene napake ročnih testov moramo ustrezno zapisati (tip svetilke, lokacija, stanje). Po odpravi napak preverimo funkcionalnost s ponovnim funkcionalnim testom(FT)

OPOZORILO: Neobičajno pogosto preklapljanje v zasilno delovanje lahko skrajša življenjsko dobo sijalke in akumulatorja


1.3 Test avtonomije naprav (TA) – test baterij: se priporoča 1x/3 mesece, max. 6 mesečno
S simuliranjem izpada normalne razsvetljave ugotavljamo kapaciteto akumulatorjev in pravilnost delovanja svetilk. Test avtonomije traja od 2/3 časa avtonomije do nazivnega časa avtonomije, ki je v splošnem traja 1h. Testi avtonomije se izvajajo ali ročno ali avtomatsko odvisno od vrste nadzornega sistema. Rezultate testov in morebitne napake mora avtomatski sistem signalizirati. Ugotovljene napake ročnih testov moramo ustrezno zapisati (tip svetilke, lokacija, stanje). Po odpravi napak preverimo funkcionalnost s ponovnim funkcionalnim testom(FT).

OPOZORILO: Pri zamenjavi akumulatorjev je te potrebno pred preizkušanjem polniti do 24h. Za dosego optimalne življenjske dobe priporočamo temperaturo okolice 25ºC ±3ºC. Za dosego polne kapacitete akumulatorjev predlagamo vsaj dva cikla polnjenja in praznjenja akumulatorjev.


1.4 Letni pregled - 1x letno
Vzdrževalni pregled pooblaščenega serviserja proizvajalca (Beghelli). Pregled tajmerjev, nastavitev izvajanja testov, dodatne konfiguracije naprave. Odprava večjih napak in okvar, programiranje zamenjanih ali dodanih svetilk. Rezultate pregleda ustrezno zapisati.

1.5 Sistemski zapis:
Po letnem pregledu in preizkusu je potrebno izdati potrdilo/certifikat osebi odgovorni za objekt.

1.6 Kontrolna knjiga varnostne razsvetljave:
Zapis vseh pregledov, preizkusov, servisa, okvar, sprememb in ostalih zapisov vezanih na aktivno požarno zaščito.

OPOZORILO: Generalne napake na sistemu varnostne razsvetljave

 • prekinitev napajanja -izklop varovalk tokokroga varnostne razsvetljave
 • prekinitev napajanja –vklop stikala za preizkus varnostne razsvetljave
 • prekinitev komunikacijske linije
 • kratek stik na napajalni ali komunikacijski liniji zaradi poškodbe na svetilki, kablu

2. Tehnična dokumentacija

 • PID varnostne razsvetljave in ali
 • enopolna shema varnostne razsvetljave
 • dokumentacija lokacij svetilk varnostne razsvetljave
 • dokumentacija za ustrezno označitev svetilk (razdelilna omara / tokokrog / zaporedna številka svetilke)

3. Vgrajena oprema

 • proizvajalec, tip, moč, izvedba, leto proizvodnje
 • tehnični podatki o opremi
 • pooblaščen servis
 • seznam rezervnih delov
 • garancija
 • servisna pogodba

4. Navodila za obratovanje in vzdrževanje varnostnih svetilk z lokalnim napajanjem

 • v osnovi ločimo dva osnovni izvedbi svetilk:
  Svetilke v pripravnem spoju (SE,BS,SS), te svetilke svetijo ob izpadu mrežne napetosti. Svetilke v trajnem spoju (SA,DS,CC), te svetilke imajo dvojno napajanje, trajni stik lahko vklapljamo s stikalom, mostičkom ali programsko.
  Običajno so to piktogramske svetilke - varnostni znaki, ki označujejo smeri zasilnih izhodov.
 • naslednjo delitev svetilk lahko naredimo glede na vrsto akumulatorja in avtonomijo svetilke.
  Najpogostejše so še vedno NiCd baterije, naslednje so NiMH in Pb akumulatorji, avtonomije od 1-5 h delovanja
 • v svetilkah varnostne razsvetljave se najpogosteje uporabljajo 4 pinske fluorescenčne sijalke, barve 840. Redkeje se uporabljajo halogenske in žarnice z žarilno nitko, povečuje se delež svetilk z LED diodami.
 • stanja varnostne svetilke z lokalno baterijo kaže vgrajena LED dioda.
  Diode so eno ali več barvne odvisno od tipa varnostne svetilke.
  Običajne varnostne svetilke imajo rdečo ali zeleno LED diodo, ki kaže indikacijo polnjenja.
  Varnostne svetilke z autotest funkcijo imajo dvobarvno LED diodo.
  Zelena označuje normalno delovanje.
  Oranžna označuje napako na komunikaciji ali napako na sijalki.
  Rdeča pomeni napako na svetilki ali akumulatorju.
 • svetilke ne potrebujejo posebnih vzdrževalnih del. Zamenjavo sijalk in čiščenje naj opravi za ta dela strokovno usposobljena oseba.
 • akumulatorje je potrebno zamenjati z originalnimi istega proizvajalca, ko ugotovimo, da kapaciteta akumulatorjev ne ustreza zahtevam.
 • pred posegom je potrebno napravo ločiti od električnega omrežja.
 • za dosego življenjske dobe akumulatorjev je potrebno periodično preizkušanje in delovanje v temperaturi okolice v predpisanih mejah.
 • pri prvem zagonu svetilk z lokalnim napajanjem priporočamo polnjenje 24 h. Za dosego polne kapacitete akumulatorjev predlagamo vsaj dva cikla polnjenja in praznjenja akumulatorjev.*Predlagamo simulacijo izpada napetosti (izklop varovalke) in delovanje na baterije 1h na 3 mesece, za daljšo in boljšo kapaciteto baterij.

Tabela LED signalizacije na varnostnih svetilkah:

Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.