• + 386 (0)2 661 27 01

Priporočilo za vzdrževanje varnostne razsvetljave

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

IZVLEČEK NAVODIL ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

IZVLEČEK NAVODIL ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

PREGLEDI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA, …)

Varnostna razsvetljava, ki omogoča orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi, mora ob prekinitvi dobave električne energije iz električnega omrežja z zasilno razsvetljavo v osi poti za evakuacijo ali reševanje in v prostoru glavnega razdelilnika zagotoviti najmanjšo osvetljenost 1 lx, merjeno na tleh, s pomožno razsvetljavo, ki je vsa ali del splošne razsvetljave, pa nemoteno delo.

Skladno z novim »Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite« uradni list RS, št.53/2019 z dne 30.8.2019, ki je bil izdan na podlagi tretjega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena »Zakona o varstvu pred požarom« (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), si mora:

lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za:

 • novo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
 • razširjene sisteme aktivne zaščite in to za del, ki je na novo zgraje

Veljavnost potrdila je 3 leta.

VZDRŽEVANJE SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA, …)

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, številka 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) določa tudi, da mora zavezanec (lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov) skrbeti za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca oziroma navodili tistega, ki je sistem vgradil (41 člen, prvi odstavek).

PRIPOROČILO ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Dolžnost lastnika in/ali uporabnika je, da vzdržuje vgrajeno instalacijo in opremo varnostne razsvetljave v brezhibnem stanju. V ta namen mora, ne glede na starost zgradbe:

 • za preizkušanje določiti lastnega ali najetega strokovnega sodelavca-elektrikarja
 • zagotoviti redno preizkušanje varnostne razsvetljave na način in v rokih, ki jih podaja proizvajalec ali izvajalec sistema varnostne razsvetljave
 • zagotoviti hitro odpravo vseh v rednem preizkušanju ugotovljenih pomanjkljivosti, kot so zamenjava svetil, akumulatorjev itd. s strani pooblaščenega serviserja
 • zagotoviti,da strokovni sodelavec opravljene preizkuse, ugotovitve in dela sproti vpisuje v kontrolno knjigo varnostne razsvetljave.
 • vsake (3) leta po pridobitvi prvega potrdila naročiti ponovni pregled pri pooblaščeni organizaciji za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Priporočila za redno preverjanje varnostne razsvetljave:

1. Rutinski pregledi in preizkusi

1.1 Vizualni pregledi naprav in svetilk. 1x mesečno ali po potrebi
Pregled se nanaša na čistost, morebitne vidne mehanske poškodbe svetilk, zaslanjanje varnostnih znakov in svetilk, vdore vode, korozijo zlasti na zunanjih svetilkah ter vidne deformacije zaradi vpliva temperature. Pregled osnovne signalizacije delovanja svetilk - signalne LED diode (polnjenje, napaka). Vizualne preglede priporočamo 1-krat mesečno ali po izrednih dogodkih kot so daljši ali večkratni izpadi električne energije, neurja, udari strele, visoke temperature, razlitje vode idr.

1.2 Funkcionalni test naprav (FT) – 1x mesečno
S simuliranjem izpada normalne razsvetljave ugotavljamo funkcionalnost zasilne razsvetljave in pravilnost delovanja svetilk. Funkcionalni test pri varnostnih svetilkah z lastno baterijo traja od 1 minute in ne sme biti daljši od četrtine časa, pri 1h nazivni avtonomiji je to 15min. Funkcionalni testi se izvajajo ročno z izklopom varovalke ali avtomatsko, odvisno od vrste in tipa svetilk oziroma nadzornega sistema. Rezultate testov in morebitne napake mora avtomatski sistem signalizirati in zabeležiti. Ugotovljene napake ročnih testov moramo ustrezno zapisati (tip svetilke, lokacija, stanje). Po odpravi napak preverimo funkcionalnost s ponovnim funkcionalnim testom (FT).

OPOZORILO: Neobičajno pogosto preklapljanje v zasilno delovanje lahko skrajša življenjsko dobo sijalke in akumulatorja.


1.3 Test avtonomije naprav (TA) – test baterij: se priporoča 1x/3 mesece, max. 6 mesečno
S simuliranjem izpada normalne razsvetljave ugotavljamo kapaciteto akumulatorjev in pravilnost delovanja svetilk. Test avtonomije pri varnostnih svetilkah z lastno baterijo traja od 2/3 časa avtonomije do nazivnega časa avtonomije, ki v splošnem traja 1h ali 3h. Testi avtonomije se izvajajo ročno z izklopom varovalke ali avtomatsko, odvisno od vrste in tipa svetilk oziroma nadzornega sistema. Rezultate testov in morebitne napake mora avtomatski sistem signalizirati in zabeležiti. Ugotovljene napake ročnih testov moramo ustrezno zapisati (tip svetilke, lokacija, stanje). Po odpravi napak preverimo funkcionalnost s ponovnim funkcionalnim testom (FT).

OPOZORILO: Pri zamenjavi akumulatorjev je te potrebno pred preizkušanjem polniti do 24h. Za dosego optimalne življenjske dobe priporočamo temperaturo okolice 25ºC ±3ºC. Za dosego polne kapacitete akumulatorjev predlagamo vsaj dva cikla polnjenja in praznjenja akumulatorjev.

1.4 Letni pregled - 1x letno
Vzdrževalni pregled pooblaščenega serviserja proizvajalca (Beghelli Präzisa). Pregled tajmerjev, nastavitev izvajanja testov, dodatne konfiguracije naprave. Odprava večjih napak in okvar, programiranje zamenjanih ali dodanih svetilk. Rezultate pregleda ustrezno zapisati.

1.5 Sistemski zapis:
Po letnem pregledu in preizkusu je potrebno izdati potrdilo/certifikat osebi odgovorni za objekt.

1.6 Kontrolna knjiga varnostne razsvetljave:
Zapis vseh pregledov, preizkusov, servisa, okvar, sprememb in ostalih zapisov vezanih na aktivno požarno zaščito.

2. Tehnična dokumentacija

 • PID varnostne razsvetljave in ali
 • enopolna shema varnostne razsvetljave
 • dokumentacija lokacij svetilk varnostne razsvetljave
 • dokumentacija za ustrezno označitev svetilk (razdelilna omara / tokokrog / zaporedna številka svetilke)

3. Vgrajena oprema

 • proizvajalec, tip, moč, izvedba, leto proizvodnje
 • tehnični podatki o opremi
 • pooblaščen servis
 • seznam rezervnih delov
 • garancija
 • servisna pogodba

4. Navodila za obratovanje in vzdrževanje varnostnih svetilk z lASTNO BATERIJO

Ob prvem zagonu in priklopu svetilke na napajanje, moramo akumulatorje polniti najmanj 24 ur (NiCd, NiMh, Pb, Life) ali 12 ur (LTO).

Pred prvo uporabo je potrebno baterije tipa NiCd, NiMh in Pb, ki jih uporabljamo v varnostnih svetilkah z lastno baterijo, formatirati oziroma aktivirati. Za doseganje polne kapacitete baterij je pri prvi vgradnji svetilk potrebno izvesti postopek cikličnega polnjenja in praznjenja. Število potrebnih ciklov je odvisna od temperature baterij in časa shranjevanja. Predlaga se vsaj tri cikle, da je baterija pripravljena za polno delovanje.
Po prvem polnjenju nova baterija ali baterija skladiščena dlje časa, ne more dosegati polne kapacitete 100%  ampak nekaj procentov manj (cca. 10%).
Šele po vsaj tretjem ciklusu formatiranja je dosežena 100% kapaciteta baterije.

Varnostne svetilke in varnostni moduli z baterijami tipa NiCd, NiMh in Pb, so predvidene za delovanje v območju temperature okolice med  5° in +50°C.

Varnostne svetilke in varnostni moduli z baterijami tipa LTO so predvidene za delovanje v območju temperature okolice med -20° in +50°C.

Varnostne svetilke in varnostni moduli z baterijami tipa LiFe so predvidene za delovanje v območju temperature okolice med -10° in +60°C.SPLOŠNA Tabela LED signalizacije na varnostnih svetilkah Z LASTNO BATERIJO:

* Signalizacije so lahko glede na tip svetilke tudi drugačne, zato je potrebno upoštevati navodila za uporabo posamezne svetilke!
Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.